Achtergronden & opinie

Column Paul Cliteur: ‘PVV-leider wil zo graag in het kabinet dat hij bereid is zijn partijprogramma in te leveren’

Auteur: Paul Cliteur

De Telegraaf had op 16 september, vier dagen dus voor de Algemene Politieke Beschouwingen op 20 september, een onthullend interview met PVV-leider Geert Wilders. Wilders heeft “bewust in zijn verkiezingsprogramma zitten strepen, onthult hij”, aldus het interview. Ook verklaart hij in eventuele coalitiebesprekingen “geen breekpunten” naar voren te brengen. Hij is bereid “om flink wat water bij de wijn te doen”, zegt De Telegraaf, “zelfs op een onderwerp als asiel”. Wilders heeft het ineens niet meer over een “asielstop”, maar over zijn ambitie “om mee te kunnen doen om de asielinstroom te beperken”. Ook is er “geen wrijving meer tussen mij en mevrouw Yeşilgöz” (VVD-minister voor justitie en veiligheid), vertrouwt Wilders de journalisten van De Telegraaf toe.

De relatie tussen Wilders en Yeşilgöz

In het interview onthult Wilders ook nog iets anders over mevrouw Yeşilgöz. Yeşilgöz is namelijk niet alleen aanstaand fractieleider van de VVD, maar ook nog minister van Justitie en Veiligheid. Wilders legt uit hoe belangrijk dat voor hem is: “Ik heb een goede, zakelijk relatie met haar op het gebied van politiek. Los daarvan is zij politiek verantwoordelijk voor alles wat met mijn beveiliging te maken heeft en ik heb er respect voor hoe ze dat doet.”

Met andere woorden: Wilders heeft, afgezien van het belang van zijn partij en het belang van zijn achterban, ook nog een ander belang, namelijk dat van zijn persoonlijke veiligheid. Wilders verkeert al meer dan 20 jaar in de volkomen absurde situatie dat moordenaars uit zijn op zijn scalp (zo niet zijn hele hoofd). En opeenvolgende ministers van Justitie en Veiligheid hebben nauwelijks tot niets voor hem kunnen betekenen behalve dan steeds meer beveiligers om hem heen plaatsen. Zijn situatie is niets verbeterd in die afgelopen 20 jaar, eigenlijk alleen maar erger geworden. Het is bitter om te zeggen maar de kans dat hij tijdens zijn leven uit zijn beveiligingsregiem zal worden verlost is uiterst klein. Hij heeft, wat je noemt, “levenslang”.

Geen “functie elders” voor Wilders

Wilders is met zijn 25-jarig Kamerlidmaatschap het “langstzittende Kamerlid”, zoals het interview vermeldt. Maar wat men verzuimt te vermelden, is dat Wilders ook tot de Tweede Kamer of het ministerschap veroordeeld is, omdat de kosten van zijn beveiliging alleen maar door de staat gedragen worden zolang hij werkzaam blijft in het “publiek domein”. Een “functie elders” zit er voor hem niet in, want geen enkel bedrijf neemt iemand aan die alleen met zulke enorme kosten zijn werk kan verrichten.

Op dit moment doet onze justitie (waarbij het vervolgingsbeleid onder de eindverantwoordelijkheid staat van, inderdaad, onze minister van justitie en veiligheid, minister Yeşilgöz) pogingen om verandering in die situatie te brengen. Zo heeft de rechtbank Den Haag op 11 september 2023 de 37-jarige Pakistaanse cricketspeler Khalid Latif veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 jaar vanwege het aanzetten tot moord op Geert Wilders.

Vier jaar eerder, op 18 november 2019, veroordeelde de rechtbank Den Haag een andere Pakistaanse staatsburger, de 27-jarige Junaid I., tot een gevangenisstraf van 10 jaar voor de voorbereiding van een terroristische aanslag op Wilders.

Deze twee uitspraken hangen nauw met elkaar samen. Latif die oproept tot moord. Junaid I. die daadwerkelijk een dergelijke moord wil plegen.

De nieuwe strategie van Justitie en Veiligheid

Zal deze nieuwe assertieve strategie van justitie die een breuk is met de oude strategie van struisvogelpolitiek vruchten gaan opwerpen? Dat valt nog te bezien. Maar in ieder geval is duidelijk dat het noopt tot een zeer intensieve samenwerking tussen de PVV-leider en het kabinet, meer in het bijzonder de minister van Justitie en Veiligheid.

De veroordeling van Latif op 11 september heeft met zich meegebracht dat de messen in Pakistan worden geslepen. Wilders heeft daarover het volgende getwitterd:

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Met andere woorden, de veroordeling van Latif heeft nog niet het beoogde effect gehad op de Pakistaanse jihadisten. Die zijn nog steeds even moordzuchtig. Wilders geeft aan dat hij zijn hoop heeft gevestigd op Yeşilgöz.

In een tweede tweet geeft Wilders aan dat het niet alleen om hem gaat, maar ook om de Nederlandse staat als zodanig. Want in Pakistan is met de veroordeling van Latif ook de Nederlandse rechterlijke macht de gebeten hond. Wilders is zich daarvan bewust, zoals blijkt uit de volgende tweet.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Kortom, we zijn in een escalerende propagandaoorlog met Pakistan gewikkeld, althans met de radicale elementen in Pakistan.

Wilders’ onmogelijke standpunt over de islam

In die situatie maakt Wilders de fout om tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 20 september volstrekt nodeloos Baudet te gaan aanvallen over 9/11. Enerzijds is dat begrijpelijk omdat hij denkt zich populair te moeten maken bij de VVD en de andere middenpartijen. En dat lukt ook wel, want als zelfs D66-er Paternotte instemmend zit mee te roffelen op de bankjes na een opmerking van Wilders dan ben je als PVV-er wel ultiem geslaagd voor je inburgeringscursus in het politieke midden. Maar het is ook kortzichtig natuurlijk, want dit smaakt alleen maar naar méér. Wilders zal er niet aan ontkomen zijn eigen partijprogramma en het gehele verleden van zijn partij in de uitverkoop te gooien. Neem het ‘Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen’, Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 039, nr. 2, pp. 1-2. Deze wet roept in art. 2, lid 1 op tot het verbieden van a. moskeeën, b. islamitische scholen, c. de koran, d. het dragen van boerka en nikaab.

De punten a., b. en c. zijn volkomen absurd. Het is natuurlijk waar dat de politieke islam een probleem is. Ook dat het jihadisme moet worden bestreden. Ook dat werk gemaakt moet worden van integratiebeleid. Maar iedereen kan begrijpen dat het verbieden van hele godsdiensten, moskeeën en heilige boeken niet kan. Toch is dat wel wat Wilders voorstelt: “De druk, distributie of verkoop van de koran zoals genoemd in het eerste lid, onder c, is verboden”, luidt het wetsvoorstel.

Met zijn nieuwe koers, gericht op het vleien van de middenpartijen, heeft Wilders zichzelf geen dienst bewezen. Voor zijn eigen achterban wordt het duidelijk dat hij, net als de leiders van de middenpartijen, geen consistent beleid voert. Hij heeft een grote mond over Frans Timmermans als salonsocialist, wat natuurlijk zo is, maar met een onrealistisch islambeleid en een bereidheid zelfs restrictieve immigratiepolitiek tot voorwerp van onderhandelingen te maken maakt hij zichzelf ongeloofwaardig. Het is een kwestie van tijd of ook zijn eigen partijleden gaan dat zien. Zo het niet al gebeurd is.

Paul Cliteur (geb. 1955) heeft 40 jaar rechtswetenschap gedoceerd aan de Universiteit Leiden, de laatste 20 jaar als hoogleraar. Tevens was hij 7 jaar hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Delft. Hij heeft ongeveer 30 promovendi begeleid, ongeveer 30 boeken geschreven en geredigeerd naast vele opiniestukken voor Nederlandse kranten. Hij zal de komende tijd elke twee weken een column schrijven voor ON! Paul Cliteur is lijstduwer voor FVD bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023.

Hoofdafbeelding: ANP / Bart Maat – Den Haag, 22 november 2022: Thierry Baudet (FvD) en Geert Wilders (PVV) tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer