Ledenraadstatuut

Reglement Ledenraad Omroepvereniging Ongehoord Nederland

(versie 18-10-21)

 1. De Ledenraad adviseert gevraagd het bestuur van de Omroepvereniging Ongehoord Nederland, hierna: de Vereniging, over de algehele gang van zaken en de inhoudelijke koers van de omroep zoals die tot uitdrukking komt in haar programmering.
 2. De Ledenraad heeft daarnaast de taken, zoals beschreven in de Statuten van de Vereniging: het vaststellen van de jaarrekening, het eventueel nemen van besluiten tot wijziging van de Statuten op voorstel van het bestuur en het eventueel vaststellen van het huishoudelijke reglement van de Vereniging.
 3. De Ledenraad heeft eveneens tot taak leden van de Raad van Toezicht te benoemen en eventueel te schorsen c.q. ontslaan zoals bepaald in de Statuten van de Vereniging.
 4. De Ledenraad bestaat uit twaalf leden, waaronder de voorzitter van de Raad van Toezicht.
 5. In vacatures in de Ledenraad wordt voorzien door verkiezing door de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Vereniging op een wijze zoals beschreven in de Statuten van de Vereniging.
 6. De zittingsperiode van elk lid van de Ledenraad is vier jaar, met dien verstande dat het bestuur, met instemming van de Ledenraad een lidmaatschap eenmalig kan verlengen met een periode van vier jaar. Na die periode van vier jaar c.q. die verlenging met nog eens vier jaar eindigt het lidmaatschap van de Ledenraad van rechtswege. Maar elk lid is herkiesbaar.
 7. De oproeping van de vergadering van de Ledenraad, de toegang, het stemrecht en de wijze van besluitvorming is bepaald in de Statuten van de Vereniging.
 8. De vergaderingen van de Ledenraad zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.
 9. Lidmaatschap van de Ledenraad vereist lidmaatschap van de Vereniging en daarmee onderschrijving van doel en vorm van de omroep.
 10. Lidmaatschap van de Ledenraad is onverenigbaar met een lidmaatschap van het bestuur van de Vereniging en lidmaatschap van de Raad van Toezicht (met uitzondering van de voorzitter). Ook degene die een arbeidsrechtelijke verhouding heeft met een toezichthoudend orgaan, de NPO of een enige publieke of niet-publieke media-instelling is van lidmaatschap uitgesloten. Verder is ook een lidmaatschap van de Eerste of Tweede Kamer of een andere politieke functie op landelijke of provinciaal niveau onverenigbaar met een lidmaatschap van de Ledenraad.
 11. Elk lid van de Ledenraad functioneert zonder last of ruggenspraak en beoogt enkel de leden van de Vereniging te vertegenwoordigen.
 12. Elk lid van de Ledenraad zal zich onthouden van handelingen en/of uitingen die de Vereniging, haar activiteiten, haar medewerkers, haar bestuursleden en/of de leden van haar Raad van Toezicht aantasten in hun eer, goede naam en faam of de Vereniging of haar betrokkenen anderszins in diskrediet brengen, zowel tijdens als na deelname van de Ledenraad.
 13. De leden van de Ledenraad ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten als lid van de Ledenraad.
 14. Elk lid van de Ledenraad zal handelen zoals voorgeschreven door de wet, de Statuten van de Vereniging en dit reglement.
 15. Met aanvaarding van het lidmaatschap van de Ledenraad aanvaardt het lid ook dit reglement.
 16. Indien de Ledenraad conform de daarvoor geldende regels, dwz de meerderheid van stemmen, besluit dat een lid de bepalingen uit dit reglement heeft overtreden of het bepaalde daarin niet nakomt, kan hij dat lid zijn lidmaatschap van de Ledenraad ontnemen. Dat geldt niet voor de voorzitter.