Persberichten & Juridisch

Bezwaarschrift tegen sanctie 3

Op 11 juli 2023 heeft Ongehoord Nederland een bezwaarschrift ingediend in reactie op het derde sanctiebesluit door de RvB NPO van 20 april 2023.

De directe aanleiding voor het opleggen van deze sanctie is het tweede rapport van de NPO Ombudsman, waarin zou worden geconcludeerd dat ON! structureel de Journalistieke Code NPO schendt.

ON! heeft in diverse documenten uiteengezet dat de conclusies in het rapport van de NPO Ombudsman te vergaand zijn en bovendien gebaseerd zijn op onjuiste aannames. Zo zijn de vijf voorbeelden die worden aangehaald om een ‘patroon van het verspreiden van onjuiste informatie’ aan te tonen gemakkelijk te ontkrachten.

Door de beweerdelijke stelselmatige schending van de Journalistieke Code, en daarmee volgens de NPO automatisch ook van de samenwerkingsafspraken, meent de NPO een sanctie op te mogen leggen. Van een stelselmatige schending van de Journalistiek Code is echter geen sprake en ON! is juist degene die door de andere omroepen buitengesloten wordt bij het journalistieke overleg.

In het bezwaarschrift wordt verder uiteengezet dat de NPO wettelijk gezien niet bevoegd is, niet de juiste juridische kaders heeft toegepast en zodoende tot een ondeugdelijk gemotiveerde en onzorgvuldig genomen beslissing is gekomen.

Bijlagen: